Słownik

Zdolność nabywcza (siła nabywcza)

Ilość dóbr i usług, jakie można zakupić za dany nominał pieniądza. Wzrostowi kosztów utrzymania oraz poziomu cen dóbr i usług towarzyszy spadek siły nabywczej.
Zobacz więcej haseł