Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Automatyk 5030 PLN
Analityk sprzedaży 4900 PLN
Koordynator spedycji 7740 PLN
Analityk rynku 6120 PLN
Nauczyciel psycholog 4820 PLN
Psycholog sportowy 5040 PLN
Driver Coordinator 5870 PLN
Szklarz 3870 PLN
Spedytor drogowy 5070 PLN
Prawnik 5510 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w mikroprzedsiębiorstwach dwa razy niższe niż w większych firmach

12.11.2014 Andrzej Kuczara, Ewelina Jurczak
Średnia płaca w firmach zatrudniających do 9 osób wyniosła w 2013 roku 2 145 PLN. To niemal dwukrotnie mniej niż w większych przedsiębiorstwach.
W roku 2013 w mikroprzedsiębiorstwach, czyli w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób, zatrudnionych było ponad 3,44 mln osób. Jak wynika z badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL, liczba wszystkich osób pracujących w II kwartale w roku 2013 wynosiła ponad 15,5 mln osób. Oznacza to, że ponad jedna piąta pracujących ogółem to osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach.
W 2013 roku przeciętne wynagrodzenie wszystkich osób pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób wynosiło 2 144,6 PLN, czyli o 1,5% więcej niż rok wcześniej.
Średnia płaca w firmach zatrudniających do 9 osób wyniosła w 2013 roku 2 145 PLN. To niemal dwukrotnie mniej niż w większych przedsiębiorstwach.

W roku 2013 w mikroprzedsiębiorstwach, czyli w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób, zatrudnionych było ponad 3,44 mln osób. Jak wynika z badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL, liczba wszystkich osób pracujących w II kwartale w roku 2013 wynosiła ponad 15,5 mln osób. Oznacza to, że ponad jedna piąta pracujących ogółem to osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach.

W 2013 roku przeciętne wynagrodzenie wszystkich osób pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób wynosiło 2 144,6 PLN, czyli o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Wynagrodzenia ogółem pracujących w mikroprzedsiębiorstwach
w latach 2012 i 2013

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSW najmniejszych firmach płace były niemal dwa razy niższe niż w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (czyli liczone dla firm, w których pracuje ponad 9 osób) wyniosło w 2013 roku 3 837 PLN brutto.

Wynagrodzenia ogółem pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających
więcej niż 9 osób w latach 2012 i 2013

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSPensje w większych podmiotach rosły też zdecydowanie szybciej niż w mikroprzedsiębiorstwach. Wzrost płac w firmach, w których pracuje więcej niż 9 osób, był w 2013 roku o 160% wyższy niż w najmniejszych przedsiębiorstwach. Przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób wzrosły o 3,9% w 2013 roku w porównaniu z 2012 rokiem. W mikroprzedsiębiorstwach dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 1,5%.

W większych firmach dwa razy wyższe zarobki – ale poza administracją


W mikroprzedsiębiorstwach najwyższe przeciętne wynagrodzenia występowały w branży IT – 3,3 tys. PLN brutto miesięcznie. Było to jednak ponad dwukrotnie mniej niż w firmach większych zajmujących się tą samą branżą. W większych podmiotach przeciętne miesięczne wynagrodzenie w branży IT wyniosło 6,7 tys. PLN brutto. Z kolei pracownicy większych firm z branży naukowej i technicznej otrzymywali średnią pensję 5,5 tys. PLN brutto, podczas gdy w mikrofirmach było to poniżej 2,5 tys. PLN. Tak duża dysproporcja wiązać się może przede wszystkim z zatrudnianiem w tej branży specjalistów szczególnie wysokiej klasy.

Pracownicy mikrofirm zajmujących się obsługą rynku nieruchomości otrzymywali niecałe 3 tys. PLN brutto miesięcznie. Tu różnica nie była aż tak duża, bo w tej samej branży większe przedsiębiorstwa płaciły średnio niewiele ponad 4 tys. PLN brutto. W firmach działających w branży finansowej i ubezpieczeniowej przeciętne płace wynosiły około 2,5 tys. PLN brutto miesięcznie.

Pracownicy małych firm zajmujących się administracją i działalnością wspierającą otrzymywali przeciętnie niecałe 2,4 tys. PLN brutto. Ta branża stanowiła wyjątek w ogólnej regule wskazującej na średnio dwa razy wyższe wynagrodzenia w większych firmach. Wynika to najprawdopodobniej ze specyfiki usług administracyjnych i wspierających. Obejmują one wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy. Dlatego także większe firmy działające w tej branży nie muszą zatrudniać wysoko wykwalifikowanych specjalistów i w związku z tym średnie płace nie różniły się tu w tak dużym stopniu.

Przemysł: w mikrofirmach poniżej średniej


Z kolei przedsiębiorstwa zajmujące się przemysłem i przetwórstwem przemysłowym przeciętnie płaciły swoim pracownikom 2 050 PLN brutto miesięcznie, czyli poniżej średniego wynagrodzenia w firmach zatrudniających do 9 osób ogółem. Zarobki niższe niż 2 tys. PLN otrzymywali pracujący w transporcie, budownictwie, leśnictwie i rybactwie, oraz w hotelach, restauracjach i innych usługach. W przedsiębiorstwach większych płace w przemyśle były wyższe od średniej płacy we wszystkich branżach. Jednak trzeba zauważyć, że duże zakłady przemysłowe zatrudniają wielu wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Mniejsze firmy często wykonują zlecenia prostsze i nie pracują w nich tak liczne zespoły specjalistów różnych poziomów.

Niewiele poniżej średniej ulokowali się pracownicy przedsiębiorstw transportowych i gospodarki magazynowej (3,6 tys. PLN), handlu i naprawy pojazdów (3,4 tys. PLN) oraz budownictwa (3,7 tys. PLN). Natomiast mniej zarabiali pracownicy małych hoteli i restauracji – 2,7 tys. PLN brutto.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (PLN) w przedsiębiorstwach
według sekcji PKD

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSNa Mazowszu zarobki najwyższe, w świętokrzyskim najniższe


Pracujący w małych przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim otrzymywali najwięcej – przeciętnie 2 643 PLN brutto miesięcznie. To prawie o 500 PLN więcej niż przeciętne wynagrodzenia w mikroprzedsiębiorstwach w całej Polsce. W województwie pomorskim i dolnośląskim średnie płace wynosiły około 2,2 tys. PLN. Z kolei w województwie wielkopolskim przedsiębiorcy płacili przeciętnie 2 120 PLN. W pozostałych województwach przeciętne wynagrodzenia były niższe niż średnia płac w mikroprzedsiębiorstwach w Polsce. W zachodniopomorskim, śląskim, lubuskim i opolskim, przeciętne zarabiano nie więcej niż 2,1 tys. PLN brutto miesięcznie. Pracujący w łódzkim, małopolskim, kujawsko pomorskim i podlaskim, przeciętnie zarabiali nie więcej niż 2 tys. PLN. Najniższe przeciętne wynagrodzenia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim oraz świętokrzyskim. W tym ostatnim przeciętnie płacono 1 884 PLN, czyli o 71% mniej niż w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (PLN) w mikroprzedsiębiorstwach
z podziałem na województwa

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSPorównując mikroprzedsiębiorstwa do tych zatrudniających więcej niż 9 osób, można zauważyć dużą dysproporcję w poziomie wynagrodzeń pracowników. We wszystkich sektorach mniej zarabiali zatrudnieni w przedsiębiorstwach skali mikro. Zarobki pracowników mikroprzedsiębiorstw stanowiły zaledwie 56% wynagrodzenia większych firm. Sytuacja ta jest najbardziej widoczna w sektorze informacji i komunikacji, gdzie różnica wynosiła 3 389 PLN. W tym sektorze pracownik mikroprzedsiębiorstwa zarabiał przeciętnie 3 300 PLN brutto, a pracownik małych, średnich oraz dużych firm - 6 698 PLN. Najmniejsza różnica poziomu wynagrodzeń wystąpiła w administracji i działalności wspierającej i wynosi 248 PLN.

Trzeba jednak pamiętać, że im większa firma, tym bardziej sformalizowana struktura i tym rzadziej zdarzają się przypadki wypłacania części wynagrodzenia bez formalnej umowy. W mniejszych przedsiębiorstwach szara strefa w wynagrodzeniach występuje częściej. Mniej osób zaangażowanych w przygotowywanie list płac i zestawień do różnych urzędów stwarza większe poczucie bezpieczeństwa, mali przedsiębiorcy częściej więc wypłacają część pensji „pod stołem”, żeby uniknąć opodatkowania i składek ZUS. Dlatego oficjalne dane – zwłaszcza dotyczące najmniejszych firm – mogą być obarczone błędem.


Bibliografia
  1. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_2kw_2013.pdf
Andrzej Kuczara

Ewelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".