Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Handlowiec 4230 PLN
Analityk ds. IT 10360 PLN
Kontroler jakości 4960 PLN
Pielęgniarz 3940 PLN
Ratownik WOPR 3130 PLN
Ratownik wodny 3130 PLN
Windykator 4900 PLN
Product Owner 11100 PLN
Dokumentalista 4520 PLN
Maszynista kotła 5500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku (OBW)

23.01.2017 Kazimierz Sedlak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób

Podsumowanie badania


Mediana wynagrodzeń Polaków w 2016 roku wyniosła 3 900 PLN i jest nieznacznie wyższa niż rok wcześniej. Nadal obserwuje się też różnice występujące w płacach kobiet i mężczyzn. Generalnie od wielu lat nasze dane wskazują, że mężczyźni zarabiają ponad 20% więcej niż kobiety.

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w 2015 i 2016 roku (brutto w PLN)

 

mediana 2015

mediana   2016

wszyscy badani

3 822

3 900

mężczyźni

4 200

4 295

kobiety

3 400

3 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW 2016 roku po raz drugi zadaliśmy naszym respondentom pytanie czy są zadowoleni z pracy. Okazało się, że w 2016 roku nieznacznie wzrosła liczba osób zadowolonych z pracy, a spadła liczba niezadowolonych.

Procent osób zadowolonych z pracy w 2015 i 2016 roku

 

procent odpowiedzi w 2015 r.

procent odpowiedzi w 2016 r.

zdecydowanie tak

15%

14%

raczej tak

61%

64%

raczej nie

19%

18%

zdecydowanie nie

5%

4%

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku


Od pierwszego badania w 2003 roku pokazujemy, że warto się uczyć, bo wykształcenie ma znaczący wpływ na nasze dochody. Z badania za 2016 rok wynika, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim zarabiają ponad dwa razy więcej (5 300 PLN) niż osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (2 600 PLN). Jak wynika z tabeli 3., każdy kolejny szczebel edukacji wpływa na wzrost naszego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie całkowite osób z różnym poziomem wykształcenia w 2016 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

podstawowe i gimnazjalne

843

2 050

2 600

3 500

zasadnicze zawodowe

4 208

2 200

2 700

3 500

policealne

22 623

2 400

3 058

4 100

średnie i pomaturalne (zdana matura)

4 164

2 300

3 000

3 919

niepełne wyższe (absolutorium studiów mgr lub inż.)

3 891

2 834

3 850

5 448

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

18 266

2 800

3 800

5 500

wyższe magisterskie

38 862

3 000

4 250

6 500

wyższe magisterskie inżynierskie

22 306

3 700

5 300

8 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Ponieważ w naszym badaniu dominują osoby z wykształceniem wyższym, w 2016 roku postanowiliśmy sprawdzić jak na dochody wpływa tryb studiowania i porównaliśmy płace osób, które ukończyły studia stacjonarne i niestacjonarne. Dane zawarte w tabeli 4 jednoznacznie pokazują, że na rynku pracy zdecydowanie wyżej cenieni są absolwenci studiów stacjonarnych. Połowa osób, które je ukończyły, zarabia od 3 220 PLN do 7073 PLN i są oni w lepszej sytuacji od absolwentów studiów niestacjonarnych, z których połowa zarabia od 2 900 PLN do 5 645 PLN.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite osób,
które ukończyły różne tryby studiów w 2016 roku (brutto w PLN)

tryb studiów

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

stacjonarne

56 933

3 220

4 600

7 073

niestacjonarne

26 392

2 900

3 969

5 645

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW dzisiejszych czasach prawie wszyscy specjaliści rynku pracy podkreślają ważność doskonalenia umiejętności zawodowych. Jak wynika z naszego badania, każdy dodatkowy rok edukacji wypływa istotnie na płace. Tabela 5 pozwala na porównanie danych o wynagrodzeniach osób, które ukończyły studia podyplomowe z takimi, które zakończyły edukację wcześniej. Z tabeli wynika, że ukończenie studiów podyplomowych może zwiększyć nasze płace prawie o 20%.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite osób
ze studiami podyplomowymi i bez w 2016 roku (brutto w PLN)

studia podyplomowe

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

tak

20 298

3 500

5 000

8 000

nie

59 136

3 000

4 200

6 300

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuTo, ile zarabiamy zależy również od firmy w której pracujemy. W 2016 roku po raz kolejny potwierdziliśmy, że osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają znacznie więcej (5 000 PLN) niż pracownicy w firmach rodzimych (tabela 6).

Miesięczne wynagrodzenie osób pracujących w firmach polskich i zagranicznych (brutto w PLN)

kapitał firmy

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

76 121

2 600

3 500

5 000

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

39 042

3 500

5 000

7 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuOprócz kapitału, równie istotnym czynnikiem wpływającym na nasze wynagrodzenie jest wielkość firmy w której pracujemy. Jak wynika z tabeli 7, najwięcej zarabiają pracownicy wielkich przedsiębiorstw. Mediana ich wynagrodzenia jest o 300 PLN wyższa od mediany osób pracujących w średnich firmach i o 800 PLN wyższa od tych, którzy są zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach.

Miesięczne wynagrodzenie osób pracujących w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1-9)

9 221

2 200

2 915

4 067

małe przedsiębiorstwo (10-49)

20 783

2 530

3 500

5 000

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

30 755

2 895

4 000

5 900

duże przedsiębiorstwo (250-999)

22 040

3 050

4 236

6 500

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

32 135

3 000

4 300

6 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuRodzaj wykształcenia i posiadane kompetencje w znacznym stopniu decydują o tym, jakie stanowiska będziemy zajmować w kolejnych etapach kariery zawodowej. I jest to następny ważny czynnik wpływający na wynagrodzenia. Z zestawienia zawartego w tabeli 8 wynika, że członkowie zarządów zarabiają prawie 5 razy więcej od pracowników szeregowych. Mediany wynagrodzeń na poszczególnych poziomach hierarchii organizacyjnej pokazują, że warto zabiegać o awans. Przykładowo, zmieniając stanowisko z młodszego specjalisty (3 200 PLN) na specjalistę (4 000 PLN) nasza pensja wzrośnie o 800 PLN. Z kolei awansując ze starszego specjalisty (5 350 PLN) na kierownika małego zespołu (5 771 PLN) mamy szansę na wzrost płacy o ponad 400 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite pracowników
z różnych szczebli organizacji w 2016 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

pracownik szeregowy (stanowiska wykonawcze)

32 706

2 150

2 650

3 386

młodszy specjalista

12 179

2 600

3 200

4 000

specjalista

28 888

3 100

4 000

5 400

starszy specjalista

14 622

3 900

5 350

7 700

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

13 707

4 100

5 771

8 286

kierownik zespołu (powyżej 10 osób)

7 977

4 500

6 000

9 000

dyrektor

4 388

7 506

12 000

18 000

zarząd

696

7 200

12 700

23 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSam awans na kolejny szczebel hierarchii organizacyjnej to nie wszystko. Okazuje się bowiem, że istotny wpływ na nasze wynagrodzenie ma również branża w której jesteśmy zatrudnieni. Przykładowo bycie dyrektorem nie zawsze związane jest z wysokimi zarobkami i, jak pokazują wyniki badania, dyrektor szkoły (5 150 PLN) zarabia ponad trzy razy mniej od dyrektora działu IT (15 520 PLN). Czynnikiem decydującym o tych różnicach jest branża, w której pracujemy. Jak wynika z tabeli 9, najlepiej zarabiają pracownicy branży IT (5650 PLN), bankowości (5 000 PLN) i telekomunikacji (4 830 PLN). Na drugim krańcu są pracownicy szkolnictwa, nauki (3 200 PLN), kultury i sztuki (3 064 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

branża

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

technologie informatyczne (IT)

8 745

4 000

5 650

8 500

bankowość

5 637

3 500

5 000

8 000

telekomunikacja

2 414

3 100

4 830

7 500

ubezpieczenia

1 562

3 000

4 500

7 000

……..

 

 

 

 

nauka, szkolnictwo

4 149

2 500

3 200

4 249

kultura i sztuka

882

2 415

3 064

4 022

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWśród czynników wpływających na wysokość wynagrodzeń bezwzględnie należy wymienić wielkość miejscowości, w której pracujemy. Uwzględniając to kryterium dla wszystkich jest oczywistym, że najwyższe wynagrodzenia otrzymują osoby pracujące w Warszawie. Mediana ich płac wyniosła 5 300 PLN. Na drugim miejscu znajduje się Wrocław z medianą 4 600 PLN, a na trzecim Kraków (4 442 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali mieszkańcy Kielc (3 400 PLN) i Białegostoku (3 200 PLN). Dane te pokazują, że im większe i bardziej uprzemysłowione miasto, tym większe dochody jego mieszkańców.

Wynagrodzenie całkowite osób w wybranych miastach w 2016 roku (brutto w PLN)

miasto

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

Warszawa

18 744

3 650

5 300

8 000

Wrocław

7 720

3 210

4 600

7 133

Kraków

8 912

3 154

4 442

6 900

Poznań

5 555

3 080

4 280

6 450

Katowice

3 921

3 000

4 200

6 500

Gdańsk

3 448

3 000

4 200

6 450

Łódź

4 338

2 900

4 000

5 700

Szczecin

1 827

2 800

3 855

5 500

Bydgoszcz

1 724

2 750

3 643

5 275

Zielona Góra

618

2 700

3 600

5 200

Lublin

1 868

2 600

3 500

5 000

Rzeszów

1 482

2 500

3 500

5 000

Opole

897

2 700

3 500

5 000

Olsztyn

809

2 610

3 500

5 100

Gorzów Wielkopolski

322

2 650

3 500

4 730

Toruń

948

2 600

3 492

4 900

Kielce

956

2 599

3 400

4 870

Białystok

1 167

2 500

3 200

4 600

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWiele osób zastanawia się, jakie są faktyczne różnice w płacach miedzy sektorem publicznym i prywatnym. Z danych GUS wynika, że sektor publiczny płaci więcej,zaś badania komercyjne pokazują, że lepsze zarobki są w sektorze prywatnym. Dane zawarte w tabeli 11. przechylają wagę na korzyść sektora prywatnego. Generalnie z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2016 roku pracownicy zatrudnieni w firmach państwowych nie tylko zarabiali mniej od innych. Są oni również mniej zadowoleni ze swojej pracy i częściej mają poczucie, że ich wynagrodzenie nie jest sprawiedliwe.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite w różnego typu firmach

typ firmy

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

prywatna

91 531

2 900

4 000

6 150

własność państwowa

13 104

2 600

3 500

5 000

własność jednostek samorządu terytorialnego

7 448

2 500

3 107

4 100

organizacja pozarządowa

3 080

2 800

3 800

5 450

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuPotwierdzeniem tego stanu rzeczy jest również przeprowadzone pod koniec 2016 roku Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy, z którego wynika, że pracownicy sektora publicznego są zdecydowanie mniej zadowoleni z pracy. W przypadku 13 z 14 ocenianych wymiarów satysfakcji zatrudnieni w tym sektorze uzyskali niższe wyniki niż pracownicy sektora prywatnego. Najgorzej oceniali oni satysfakcję z wynagrodzenia i poczucie bycia docenionym. Dodatkowo bardzo źle oceniali zarządzanie firmami, w których pracują oraz organizacje i panujące w nich warunki pracy. W kontekście tych danych można jedynie dziwić się skąd u rządzących przekonanie, że państwo oferuje lepsze warunki pracy niż sektor prywatny.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Kazimierz Sedlak

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".