Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Key Account Manager 8876 PLN
Asystent w dziale IT 3503 PLN
Negocjator terenowy 4396 PLN
Instalator sieci IT 3071 PLN
Toromistrz 3918 PLN
Pomoc domowa 2356 PLN
Operator CNC 3250 PLN
Dyrektor projektu 13250 PLN
Ortoptystka 2176 PLN
Kierownik sali 4355 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy dojazd do pracy taksówką w okresie epidemii podlega PIT i ZUS?

29.03.2021 Dr Karol Kulig
Zdarza się tak, że pracodawca chcąc ułatwić pracownikom dojazd do i z pracy, zapewnia im darmowy środek transportu, czy to w postaci bezpłatnych autobusów, czy udostępniając pracownikom samochody służbowe, a w ostatnim czasie w związku z epidemia także taksówkami. Pracodawca ponosi w takich przypadkach koszty, które co do zasady obciążałyby pracowników. Powód ponoszenia tych kosztów może być różny - jest to traktowane jako benefit, ułatwienie dla pracowników, warunek podjęcia zatrudnienia, bądź zapewnienie pracownikom wygody lub bezpieczeństwa. Koszty pracodawcy zmniejszają pasywa pracownika. Stąd zapewnienie bezpłatnego transportu do i z pracy może generować skutki podatkowe i składkowe. Ale nie zawsze tak jest.

Dojazd autobusem do i z pracy a PIT i ZUS


W przypadku zapewnienia przez pracodawcę możliwości skorzystania z bezpłatnego przejazdu do i z pracy autobusem wynajmowanym przez pracodawcę, najczęściej po stronie pracowników w ogóle nie powstanie przychód. Będzie tak wówczas, gdy niemożliwym jest ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia uzyskiwanego przez konkretnego pracownika. A przy przejazdach zbiorowych, z których pracownicy mogą korzystać ale nie muszą, jak również są przewożeni na różnych trasach, jednoznaczne wyliczenie wartości świadczenia dla każdego indywidualnego pracownika jest wręcz wyłącznie hipotetyczne. W praktyce jest to w zasadzie nieosiągalne. A jak wynika z utrwalonego poglądu orzeczniczego, warunkiem uznania za przychód wartości nieodpłatnego świadczenia jest jego otrzymanie, a nie hipotetyczna możliwość otrzymania. Skoro w danym stanie faktycznym nie jest możliwe obliczenie wartości świadczenia faktycznie otrzymanego przez konkretnego pracownika, to nie ma możliwości przypisania mu przychodu w określonej wysokości. A zatem taki dowóz do i z pracy nie podlegałby ani PIT ani ZUS (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 stycznia 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 669/18).

Sprawa mogłaby wyglądać inaczej, gdyby dowóz był realizowany na stałej trasie i w stałym składzie osobowym (codziennie z pkt A do pkt B, codziennie w tej samej obsadzie). Wówczas pracodawca mógłby mieć możliwość ustalenia wartości przejazdów konkretnych pracowników, co rodziłoby po ich stronie przychód, który jednak mógłby być zwolniony z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT). Nie zawsze będzie jednak zwolniony z ZUS. Aby korzyść majątkowa wynikająca z korzystania z darmowych przejazdów nie stanowiła podstawy wymiaru składek ZUS, uprawnienie do korzystania z takich przejazdów powinno wynikać z przepisów prawa pracy – powszechnie obowiązujących lub zakładowych (§2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Innymi słowy, prawo do korzystania z bezpłatnego transportu organizowanego przez pracodawcę powinno zostać zapisane w układzie zbiorowym albo w regulaminie wynagradzania. W innym wypadku wartość takich indywidualnie możliwych do wyliczenia korzyści, choć nie będzie podlegać PIT, będzie podlegać oskładkowaniu ZUS.

Samochód służbowy a PIT i ZUS


Inaczej ma się rzecz w przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego. W takim przypadku na potrzeby zaliczki na PIT przyjmuje się wartość ryczałtową nieodpłatnego świadczenia w wysokości 250 lub 400 zł, w zależności od pojemności silnik udostępnionego samochodu (art. 12 ust. 2a ustawy o PIT). Warto pamiętać, że ryczałtowa wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie koszty eksploatacji, w tym również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lipca 2020 r., II FSK 1116/18).

Zryczałtowana wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi równocześnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Udostępnienie pracownikom samochodów służbowych, którymi ci mogą dojeżdżać do i z pracy – w przeciwieństwie do zapewnienia dojazdu autobusem – nie korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS. Jak wynika z orzecznictwa, pojęcie „środki lokomocji” objęte przepisem § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia obejmuje środki transportu publicznego oraz transportu organizowanego przez pracodawcę. Natomiast korzystanie przez pracowników z majątku (środków trwałych) płatnika - samochodów służbowych dla celów prywatnych (i to bez względu czy cele prywatne są określone czy nie), nawet przy dokonywaniu symbolicznej odpłatności wyliczonej w sposób określony przez pracodawcę w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania, stanowi przysporzenie majątkowe pracowników. Taka korzyść majątkowa pracownika powinna stanowić także podstawę oskładkowania ZUS, bo nie podlega wyłączeniu na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 wskazanego wyżej rozporządzenia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 12 września 2018 r., III AUa 804/18).

Udostępnienie nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kart paliwowych a PIT i ZUS
Ze zwolnienia podatkowego oraz składkowego nie korzystają również przysporzenia majątkowe pracownika wynikające z udostępnionej mu przez pracodawcę karty paliwowej z określonym limitem tankowania (nieodpłatnej lub częściowo odpłatnej), do wykorzystania prywatnego. Wartość takiego świadczenia stanowi przychód, i podlega opodatkowaniu oraz powinna być uwzględniona przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 czerwca 2018 r., III AUa 505/18).

Dojazd do pracy taksówką a PIT i ZUS


Czy zapewnienie pracownikom bezpłatnych dojazdów do pracy taksówką w czasie epidemii stanowi przychód i podlega PIT oraz ZUS? Sprawa na pewno nie jest oczywista, choć jest nadzieja na korzystną odpowiedź.
Z nie tak dawnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że przychodu pracownika nie stanowi dojazd pracownika taksówką po pracy do domu, w związku z późną porą kończenia pracy i ograniczeniami w dostępie do komunikacji publicznej. Stanowisko to jest korzystne dla pracodawców, jednak interpretacja została wydana w oparciu o dość konkretny stan faktyczny. Zdaniem organów podatkowych, pracownik korzystający z przejazdów taksówkami lub samochodem służbowym po pracy do miejsca zamieszkania w związku z brakiem możliwości skorzystania z komunikacji publicznej albo ograniczeniami w dostępie do takiej komunikacji (w godzinach nocnych), nie uzyskuje dodatkowego przychodu (interpretacja dyrektora KIP z 20 lipca 2020 r., 0114-KDIP3-2.4011.339.2020.1.JK3). Jednakże w innej interpretacji podatkowej uznano, że sfinansowanie przez pracodawcę biletów miesięcznych używanych przez pracownika do celów prywatnych, w tym w celu dojazdu do i z pracy, stanowi przychód i podlega PIT (interpretacja dyrektora KIP z 30 czerwca 2020 r., 0114-KDIP3-2.4011.120.2020.4.JK3), choć nie podlega ZUS, jeśli przepisy układu zbiorowego albo regulaminu wynagradzania tak stanowią.

Gdzie zatem leży punkt ciężkości, i czy dojazd do i z pracy taksówką stanowi przychód pracownika podlegający PIT i ZUS czy nie? Wydaje się, że - analogicznie jak w przypadku późnej pory kończenia pracy i ograniczeń w dostępie do komunikacji publicznej - możemy znaleźć argumenty z poziomu bhp, dla zapewnienia pracownikom dojazdu do i z pracy taksówkami w związku z panującą epidemią z wyłączeniem PIT i ZUS. Wzgląd na bezpieczeństwo pracowników i chęć uniknięcia konieczności przemieszczania się komunikacją publiczną, która z pewnością generuje większe ryzyko zakażenia może uzasadniać pogląd, że wspominane nieodpłatne świadczenie pracodawcy nie generuje przychodu pracownika, a wtedy nie byłoby również podstawą wymiaru składek ubezpieczeń.

Na chwilę obecną ciężko byłoby jednak uznać, że jest to pogląd pewny. Gdyby pracodawca chciał skorzystać z takiego rozwiązania, dla wyeliminowania ryzyk podatkowych celowym byłoby wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w sporządzeniu takiego wniosku, zapraszamy do kontaktu.


Dr Karol Kulig

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej