Strona Główna

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

Co to jest PPK?

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe
 • PPK to powszechny program długoterminowego oszczędzania.
 • PPK to dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia.
 • PPK to program obowiązkowy dla pracodawcy.
 • PPK to program dobrowolny dla pracownika.
Uczestnicy

Pracownicy w wieku 18-55 lat
zapis automatyczny

Pracownicy w wieku 55-70 lat
samodzielny wniosek o przystąpienie

wynagrodzenia w farmaceutyce i biotechnologii Dobrowolny udział pracownika w PPK
 • Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.
 • Pracownik, który zrezygnował z udziału w programie, może ponownie do niego przystąpić, na podstawie pisemnego wniosku złożonego u pracodawcy.
 • Co cztery lata następuje automatyczne podjęcie dokonywania wpłat. Pracownik może ponownie złożyć rezygnację z dokonywania wpłat.

Składki PPK

Pracodawca

1.5%

wynagrodzenia brutto

wpłata podstawowa

do 2.5%

wynagrodzenia brutto

wpłata dodatkowa

Wpłaty pracodawcy nie będą podlegać obowiązkowym składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


Pracownik

2.0%*

wynagrodzenia brutto

wpłata podstawowa

do 2.0%

wynagrodzenia brutto

wpłata dodatkowa

Wpłaty pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu, czyli z wynagrodzenia netto.
*minimum 0,5% dla pracowników, których łączne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł w danym miesiącu, nie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia
Państwo

250 PLN

jednorazowa wpłata powitalna

240 PLN

dopłata roczna

wynagrodzenia w farmaceutyce i biotechnologii Wypłata środków z PPK
 • Wypłata środków po osiągnięciu 60. roku życia:
  • 25% jednorazowo, a pozostałe 75% ratalnie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, czyli przez 10 lat.
 • Możliwa jest wcześniejsza wypłata środków, na cele inne niż emerytura:
  • 100% na sfinansowanie wkładu własnego przy kredycie na zakup nieruchomości lub budowę domu (z obowiązkiem zwrotu),
  • 25% w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka.

Harmonogram

01.07.2019

pracodawcy zatrudniający
co najmniej 250 pracowników

Etap 1

01.01.2020

pracodawcy zatrudniający
od 50 do 249 pracowników

Etap 2

01.07.2020

pracodawcy zatrudniający
od 20 do 49 pracowników

Etap 3

01.01.2021

pozostali pracodawcy i jednostki
sektora finansów publicznych

Etap 4

wynagrodzenia w farmaceutyce i biotechnologii Obowiązki pracodawcy:
 • wybór instytucji finansowej, za pośrednictwem której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników,
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzaniu PPK, a także umowy o prowadzeniu PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
 • terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,
 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.

Artykuły

PPK jako dodatkowy składnik wynagrodzenia

Projekt ustawy przewiduje trzy źródła finansowania PPK, na które składać się będą: wpłaty dokonywane przez samego pracownika, część finansowana przez pracodawcę i część dotowana przez Państwo z Funduszu Pracy.

czytaj więcej

PPK - zasady działania programu

W dniu 19.11.2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wdrożeniu PPK. Wg założeń PPK mają stanowić powszechny, dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania.

czytaj więcej