Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Doradztwo w zakresie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

Dnia 5 listopada 2019 została podpisana nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu. Obliguje ona spółki publiczne do uchwalenia do dnia 30 czerwca 2020 roku polityki wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych. Co więcej uchwała dot. polityki musi być podejmowana nie rzadziej niż co 4 lata. Każda istotna zmiana w polityce również musi być akceptowana stosowną uchwałą WZA. Wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej powinny być wypłacane zgodnie z założeniami uchwalonej polityki.

W związku z nowymi obowiązkami stojącymi przed Państwa spółką oferujemy wsparcie w zakresie:
 • przypisanie poszczególnych składników wynagrodzenia podlegających raportowaniu do odpowiedniej kategorii,
 • wyliczenia wzajemnych proporcji wynagrodzenia stałego zmiennego i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • pomocy w doborze kryteriów przyznawania składników zmiennych zgodnych z praktyką rynkową i wspierających strategię spółki, jej długoterminowe interesy oraz stabilność,
 • doradztwa przy projektowaniu zasad przyznawania wynagrodzenia w formie instrumentów kapitałowych, które wspierają strategie, długoterminowy interes i stabilność spółki (jeżeli spółka posiada program motywacyjny oparty na takich instrumentach),
 • pomocy w wyborze najkorzystniejszych dla spółki i menedżerów instrumentów finansowych (jeżeli spółka posiada program motywacyjny oparty na takich instrumentach),
 • pomocy w przygotowaniu sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej,
 • reprezentacji spółki na WZA przed akcjonariuszami jako niezależny doradca Rady Nadzorczej, w kontekście uchwalanych polityk. Przedstawienie uzasadnienia dla stosowanych rozwiązań,
 • pomocy w ustaleniu okresów nabywania instrumentów finansowych, zasad ich zbywania zgodnych z dobrymi praktykami rynkowymi (jeżeli spółka posiada program motywacyjny oparty na takich instrumentach).

Zakres prac:
W ramach współpracy dokonamy oceny zgodności już istniejącej polityki wynagrodzeń z nowymi przepisami jak i kodeksem dobrych praktyk spółek giełdowych. Określimy konkurencyjną rynkowo wartości wynagrodzeń oferowanych członkom zarządu i rady nadzorczej, jak i zaprojektujemy system wynagrodzeń zmiennych lub długoterminowy program motywacyjny.
 1. Zgromadzimy dokumentację związaną z obowiązującym systemem wynagradzania i przeanalizujemy system wynagradzania w spółce – zidentyfikujemy poszczególne składniki wynagrodzenia, wyliczymy ich wzajemne proporcje.
 2. Dokonamy analizy kryteriów przyznawania wynagrodzenia zmiennego w kontekście strategii i długoterminowego interesu spółki. Jeżeli kryteria nie były do tej pory stosowane - pomożemy w ich wyborze.
 3. Przeanalizujemy obowiązujący długoterminowy program motywacyjnego w kontekście przepisów ustawy jak i dobrych praktyk rynkowych.
 4. Pomożemy w przygotowaniu sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej.
 5. Przeanalizujemy zgodność projektu uchwały dotyczącej polityki wynagrodzeń z obowiązującymi przepisami.
 6. Będziemy reprezentować spółkę na WZA przed akcjonariuszami, jako niezależny doradca Rady Nadzorczej. Przedstawimy uzasadnienie stosowanych rozwiązań.