Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Wynagrodzenie godziwe

01.01.1999
Wynagrodzenie godziwe

Autor: Stanisława Borkowska

ISBN: 83-87890-10-3

Wydawca: Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 1999, 312 str., B5

Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w ramach projektu kierowanego przez prof. dr hab. I. Lichniak, a finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Przygotowanie tej publikacji wyznaczały dwa cele: próba interpretacji kategorii wynagrodzenia godziwego w świetle orzecznictwa organów Rady Europy oraz metody pomiaru wynagrodzenia godziwego w wyrazie względnym i bezwzględnym, które powinny dać odpowiedź na pytanie: czy wynagrodzenie spełnia warunek godziwości. W pracy podjęto próbę weryfikacji metody J.P. Daloza stosowanej w krajach Unii Europejskiej. U jej podstaw leży pomiar ubóstwa względnego. Godziwe jest wynagrodzenie, które razem z innymi dochodami powiązanymi z pracą nie jest niższe niż 68% płacy przeciętnej lub - według metody OECD - niż 66% produktu krajowego brutto na głowę. Uzyskane wyniki badań dostarczają wielu informacji użytecznych w podejmowaniu decyzji społeczno-gospodarczych w skali ogólnokrajowej i regionalnej, zwłaszcza w zakresie kształtowania płacy minimalnej oraz polityki przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu. Jest to niezbędne zarówno w praktyce, jak i w teorii. Podkreślić trzeba, że badania te przeprowadzono w Polsce po raz pierwszy, choć w krajach zachodnich, głównie anglosaskich, są prowadzone od wielu lat