Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne

01.01.2001
Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne

Autor: Marta Juchnowicz (red.)

ISBN: 83-87890-21-9

Wydawca: Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2001, 162 str., B5

Kierując się potrzebą aktualnej i wiarygodnej informacji na temat kształtowania wynagrodzeń, zespół specjalistów podjął się zadania opracowania metodologii badania rynku wynagrodzeń w Polsce. Metodologia ta uwzględnia dwie płaszczyzny analizy: mikro- i makroskalę. Odpowiadają temu dwie części niniejszej monografii. Część I, obejmująca rozdziały od I do VI, poświęcona jest monitorowaniu wynagrodzeń w mikroskali. Natomiast część II ukazuje możliwości poznawcze, jakie kryją się w badaniach makroekonomicznych.Analiza dotychczasowego stanu wiedzy wykazała, że wśród problemów metodologicznych dwie kwestie wymagają pogłębionych studiów i doskonalszych rozwiązań. Są to procedury wyboru stanowisk kluczowych, wytypowanych do badania oraz opracowania standardów kwalifikacyjnych dla tychże stanowisk. Z tego właśnie powodu zagadnieniom tym poświęcone zostały odrębne rozdziały - III i IV. Poza kwestiami metodologicznymi badanie rynku wynagrodzeń wymaga także, zdaniem zespołu autorskiego, spełnienia szeregu innych warunków. Ich identyfikacja oraz sposoby skutecznych rozwiązań przedstawione są w rozdziale V. Wymogom tym odpowiada metoda prezentowana w niniejszej pracy. Została ona zweryfikowana w trakcie badań pilotażowych, przeprowadzonych w trzynastu organizacjach gospodarczych. Wyniki badań pilotażowych przedstawione są w rozdziale VI. Poza doświadczeniami metodologicznymi badania pilotażowe wykazały dużą rezerwę, a nawet niechęć do udziału w monitoringu rynku wynagrodzeń. Dlatego istotnym celem niniejszej publikacji jest popularyzacja wśród polskich menedżerów założeń metody oraz korzyści, jakie przynosi dla celów zarządczych dysponowanie rzetelną wiedzą na temat rynku wynagrodzeń.Pomimo pełnej poprawności metodologicznej monitorowanie rynku wynagrodzeń w mikroskali ma ograniczoną wartość poznawczą. Dlatego też celowe wydaje się równoległe badanie rynku wynagrodzeń innymi dostępnymi sposobami. W niniejszej pracy przedstawione zostały możliwości, jakich dostarczają badania Głównego Urzędu Statystycznego, oraz informacje, jakie można pozyskać przetwarzając wyniki innych badań reprezentatywnych, prowadzonych w polskiej gospodarce.