Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Weryfikacja spójności systemu wynagradzania menedżerów z „nową ustawą kominową”

W dn. 9.września 2016 została wprowadzona tzw. „nowa ustawa kominowa” dotycząca zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Wprowadza ona kilka istotnych zmian do dotychczasowych zasad wynagradzania oraz ograniczenia wysokości wynagrodzeń kadry zarządzającej i nadzorującej w tych spółkach.
Głównym celem ustawy jest dostosowanie wysokości wynagrodzeń członków kadry zarządzającej do wielkości danego podmiotu.

Aby mieć pewność, że Państwa polityka wynagradzania menedżerów jest zgodna z zapisami wprowadzonej ustawy oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu spójności.

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY, KTÓRE WPROWADZA USTAWA:


  • określenie widełek wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych uzależnionych od wybranych parametrów spółki,

  • wprowadzenie wytycznych dotyczących struktury wynagradzania i określenie maksymalnego stosunku wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia zasadniczego,

  • brak możliwości pobierania wynagrodzeń ze spółek zależnych,

  • wprowadzenie konieczności zatrudniania członków zarządów w formie umowy o świadczenie usług zarządzania,

  • rozszerzenie listy podmiotów, do których będzie stosowana ustawa,

  • w określonych przypadkach możliwość ustalenia innej wysokości wynagrodzenia niż przewiduje ustawa.

DLA KOGO?


Ustawa ma zastosowanie do ok. 3 900 podmiotów w tym: spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych oraz państwowych osób prawnych, bez względu na wielkość pakietu akcji, czy też udziałów tych podmiotów w spółkach.

PRZYPOMINAMY:


Zgodnie z zapisami ustawy „podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podjąć działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego, określonych niniejszą ustawą, najpóźniej do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.”

PROPONOWANY PRZEBIEG PROJEKTU


W ramach projektu dokonamy przeglądu polityki wynagrodzeń, po kątem zmian jakie wprowadziła powyższa ustawa. Przeanalizujemy również kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego oraz ocenimy zasadność wprowadzonych wskaźników efektywności (KPI).
Dodatkowo dla spółek które spełniają zapisy umożliwiające ustalenie innej wysokości wynagrodzenia niż wskazane w ustawie oferujemy przygotowanie analizy rynkowych stawek wynagrodzeń członków zarządu w podobnych spółkach i ustalenie docelowej wartości pakietu wynagradzania.

Weryfikacja spójności systemu wynagradzania menedżerów z nową ustawą kominową

KORZYŚCI:


  • kompleksowa analiza systemu wynagradzania kadry zarządzającej i/lub członków rad nadzorczych,

  • ocena zasad wynagradzania z punktu widzenia ustawy kominowej,

  • analiza wynagrodzeń w porównywalnych spółkach,

  • wsparcie w opracowaniu systemu premiowania.