Stefa premium

Czy Twój pracodawca informuje Cię o rynkowych stawkach wynagrodzeń?

Miasta, w których zarabia się najlepiej

Zurych 6 089 EUR

San Jose 5 865 EUR

Hamilton 5 625 EUR

* pensja miesięczna netto

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Psycholog 3041 PLN
Technik farmacji 2853 PLN
Kierownik ochrony 3996 PLN
Doradca personalny 3793 PLN
Dyrektor PR 8468 PLN
Programista Perl 6950 PLN
Programista C/C++ 6773 PLN
Brukarz 2813 PLN
Metrolog 3700 PLN
Operator CNC 3060 PLN

wynagrodzenia - wrzesień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 473 PLN
- 0.4% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - wrzesień 2017 (r/r) 0%

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Holandii

20.09.2005 Renata Kucharska-Kawalec
Holandia, chociaż jest stosunkowo niewielkim krajem, to oferuje szeroką gamę możliwości zatrudnienia i stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Najwięcej, bo ponad $72 tys. rocznie zarabiali tam pracownicy sektora finansowego. Tuż za nimi znalazły się zarobki oferowane w branży IT. Przy ustalaniu wysokości płac ogromną rolę odgrywały wykształcenie i doświadczenie. Dane wskazują, iż osoby posiadające dyplom magisterski otrzymywały rocznie o $20 tys. wyższą pensję, niż w przypadku osób, które ukończyły studia licencjackie. Natomiast posiadanie dyplomu MBA gwarantowało przeciętne, roczne zarobków znacznie przekraczające $100 tys. Zdecydowanie najlepiej opłacani byli pracownicy z dużym stażem. Co ciekawe, okazuje się, że mężczyźni zarabiają o niemal ¼ więcej niż kobiety. Zatem nie dziwi fakt, że to właśnie „płeć piękna” wykazywała mniejsze zadowolenie z poziomu swoich wynagrodzeń.

Mimo, że Holandia leży w stosunkowo niewielkiej odległości od Polski, to nasza wiedza o tym kraju jest wciąż bardzo fragmentaryczna. Niekiedy kojarzy się ją jedynie z pięknymi krajobrazami, czy polami kwitnących tulipanów. To jednak nie tylko kraj życzliwych ludzi i tętniących życiem miast. To coś znacznie więcej. Swój rozwój zawdzięcza niewątpliwie prężnie rozwijającej się gospodarce, dobrze prosperującym firmom i pracowitym obywatelom. Na ile opłaca się żyć i pracować właśnie tam? Na ile konkurencyjny w stosunku do innych jest rynek holenderski? Na te, oraz wiele innych pytań można odpowiedzieć po przeanalizowaniu informacji dotyczących poziomu życia i wynagrodzeń oraz sytuacji na rynku pracy.Zarys sytuacji na rynku pracy w Holandii


Holandia, której oficjalna nazwa to Królestwo Niderlandów, jest monarchią konstytucyjną, na której czele stoi obecnie królowa Beatrix. Politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną, kształtuje premier i jednoczesny szef rządu - obecnie Jan Peter Balkenende. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament, zaś funkcje reprezentacyjne spoczywają w rękach senatu. Ustrój polityczny Holandii należy do jednych z najbardziej stabilnych systemów w Europie. I pomimo, iż jest to stosunkowo niewielki kraj (41 526 km²), to zamieszkuje go ponad 16 mln ludzi.

Jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną Holandii, dane dostarczają wielu informacji. W 2004 r. zanotowano wzrost gospodarczy, który osiągnął pułap 1,3%. Było to spowodowane zarówno wzrostem eksportu i importu towarów, jak i rozwojem wielu sektorów gospodarki, takich jak handel, transport, czy przemysł energetyczny. I choć PKB wykazuje tendencje spadkowe, to w 2004 roku wyniósł ok. 455 bilionów €.
Holenderski CBS donosi o spadku zadowolenia pracowników z poziomu ich wynagrodzeń. W 2002 roku pensje satysfakcjonowały blisko 71% zatrudnionych, natomiast w roku 2004 dane wskazywały, że zaledwie 67% osób uważa swoje wynagrodzenia są wystarczające. Co ciekawe, okazuje się iż bardziej zadowoleni ze swoich zarobków byli mężczyźni - w 2004 r. było ich ok. 69%. Natomiast usatysfakcjonowanych swoimi zarobkami kobiet było już tylko 64%. Zauważono także, iż ustalona na 2004 rok płaca minimalna - wynosząca 1 265 € miesięcznie, plasowała Holandię pod względem wysokości minimalnych zarobków na 3 miejscu w Europie.

Warto wspomnieć także o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, który obejmuje około 99% firm prywatnych. Szacuje się, iż w 2004 roku było ich niemal 560 tys., a zatrudniały ponad 2,5 miliona ludzi. Najważniejsze w tym sektorze były usługi komercyjne, handel detaliczny i przemysł. Obroty MSP sięgały poziomu 450 bilionów €, co stanowiło blisko połowę obrotów całej gospodarki.
Dane holenderskiego urzędu statystycznego dowodzą, że w drugim kwartale 2005 r. bezrobocie w Holandii osiągało poziom 494 tys. osób (ok. 6,7% spośród ludzi w wieku produkcyjnym), co dowodzi, że w porównaniu do pierwszego kwartału zmalało ono o około 3 tys. Jednak pod koniec drugiego kwartału roku 2004, liczba osób pozostających bez stałego zatrudnienia była o ok. 8 tys. niższa, (co daje stopę bezrobocia na poziomie 6,6%). Pociesza natomiast fakt, że ogólna sytuacja na rynku pracy stopniowo się stabilizuje. Procent osób pozostających bez pracy wzrasta tylko nieznacznie w grupie osób w przedziale wiekowym od 45 do 64 lat.Podatki od wynagrodzeń


Omawiając temat zarobków w Holandii, nie można pominąć zagadnienia podatku od wynagrodzeń. Jego wysokość wyznaczana była dla dwóch grup wiekowych, zaś w każdej z nich wyróżniono po 4 progi procentowe. I tak osoby do 65 roku życia, oprócz zwykłych stawek podatkowych, opłacały dodatkowo obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Zatem I próg podatku wynosił 33,4% i był pobierany z rocznego dochodu do 16 265 tys. € (z czego 32,4% stanowi składka ubezpieczeniowa, a 1% podatek). II próg, wynoszący 40,35%, pobierany był od zarobków nie przekraczających 29 543 € rocznie (w tym 32,4% to składka na ubezpieczenie społeczne, a 7,95% to sam podatek). III próg podatkowy wynosił już 42% i był ściągany z zarobków nie wyższych, niż 50 652 € rocznie. Natomiast próg IV, ustanowiony na poziomie 52%, pobierano od rocznych wynagrodzeń wyższych niż 50 625 €.
Dla grupy wiekowej powyżej 65 lat próg I wynosił 15,5%, zaś próg II 22,45%. Dzieje się tak dlatego, iż osoby w tym przedziale wiekowym nie opłacały już składek emerytalnych, które to u osób młodszych wliczane były w pakiet ubezpieczeń społecznych. Natomiast progi III i IV pozostały bez zmian.

Tabela 1. Progi procentowe podatku od wynagrodzeń, w Holandii w 2004 r. (w EURO)

Sektory opodatkowaniaGrupy wiekowe
ProgiWysokość rocznego wynagrodzeniaOsoby poniżej 65 latOsoby od 65 lat
I próg< 16 26533,4 %15,5 %
II próg16 266 - 29 54340,35 %22,45 %
III próg29 543 - 50 65242 %42 %
IV próg>50 65252 %52 %
Źródło: www.wehhaga.nl.


Wynagrodzenia pracowników a ich wiek, staż pracy i płeć


Im pracownik starszy, tym cenniejszy - ta zasada zdaje się doskonale odwzorowywać w holenderskiej rzeczywistości. Okazuje się, że największe korzyści pod kątem wysokości wynagrodzeń, przynosiły właśnie lata praktyki zawodowej. W badaniu PayScale wyróżniono 3 główne grupy wiekowe. I tak, pierwszą grupę stanowiły osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. Ich przeciętne, roczne zarobki wynosiły $32 576. W kolejnym przedziale wiekowym znajdowali się pracownicy mający nie mniej niż 25 i nie więcej niż 44 lata. Ich wynagrodzenia oscylowały wokół $56 009 w ciągu roku. Natomiast zatrudnieni znajdujący się w przedziale wiekowym pomiędzy 44 a 65, uzyskiwali stosunkowo najwyższe roczne pensje, rzędu aż $84 770.

Wykres 1. Przeciętne* roczne wynagrodzenia pracowników w Holandii
w zależności od wiek. (w USD).

Źródło: 2000-2005www.PayScale.com
*podane wartości to mediany

Podobną zależność można było zaobserwować analizując stosunek wynagrodzeń pracowników do stażu ich pracy. Okazało się, iż im więcej lat przepracowała dana osoba, tym wyższe były jej zarobki. W kryterium tym wyróżniono 5 podstawowych grup. I tak, dla osób których staż nie przekraczał 1 roku, przeciętna roczna pensja wynosiła około $33 121. W grupie osób pracujących od 1 do 4 lat, przeciętne wynagrodzenia wypłacane w ciągu roku osiągały $37 725 rocznie. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnianych przez okres od 5 do 9 lat, roczne zarobki kształtowały się na poziomie $56 614. W kolejnej grupie, w której staż pracy wynosił od 10 do 20 lat, przeciętna pensja wynosiła $78 715 rocznie. Zdecydowanie najwyższe zarobki przypadały jednak osobom, których okres zatrudnienia przekraczał 20 lat. Ich roczne wynagrodzenia osiągały przeciętną wysokość $96 880. Ukazuje to że doświadczenie nabywane podczas wielu lat pracy jest bardzo cenione przez pracodawców.

Wykres 2. Przeciętne* roczne wynagrodzenia pracowników a staż pracy,
w Holandii (w USD)

Źródło: 2000-2005www.PayScale.com
*podane wartości to mediany

Co się tyczy płci pracowników w Holandii, PayScale donosi, że znacznie wyższe wynagrodzenia wypłacane były mężczyznom. Stwierdzono, iż w badanym okresie (2000 2005), przeciętne zarobki męskiej części populacji wynosiły około $60 550 w ciągu roku. Natomiast kobiety mogły liczyć na "zaledwie" $41 174.Wynagrodzenie a wykształcenie i posiadane umiejętności


O tym, jak ważne jest wykształcenie nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Im bardziej szanowany dokument posiadamy, tym z pewnością wyższe wynagrodzenie. I tak, ukończenie studiów licencjackich na takim kierunku jak architektura, gwarantowało uzyskanie przeciętnych rocznych przychodów rzędu $33 908 . Nieco więcej, bo już $44 220 w przeciągu roku utrzymać można było za stopień licencjata nauk ścisłych MSME. Na podobnym poziomie utrzymywały się zarobki magistrów nauk ścisłych. Wynosiły one przeciętnie $47 229. Kolejną pozycję w hierarchii wynagrodzeń zajmowały osoby z wykształceniem informatycznym i ze stopniem magisterskim z zakresu BA (Business Administration). Zarabiały one przeciętnie $51 468 rocznie. Na jeszcze wyższym poziomie, bo ponad $69 000 - kształtowały się pensje magistrów informatyki. Jednak absolutnymi rekordzistami pod kątem wynagrodzeń były - i nadal są - osoby posiadające dyplom MBA. Ich przeciętna roczna pensja wynosiła aż $108 990.

Tabela 2. Przeciętne* roczne wynagrodzenia pracowników w Holandii
a ich wykształcenie (w USD).

Stopień wykształceniaWynagrodzenia
Dyplom MBA108 990
Magister informatyki69 633
Magister BA51 468
IT51 468
Licencjat48 440
Magister nauk ścisłych47 229
Licencjat nauk ścisłych MSME44 220
Licencjat architektury33 908
Źródło: 2000-2005www.PayScale.com
*podane wartości to mediany

Bardzo ważnym elementem wpływającym na wysokość wynagrodzenia są umiejętności, które posiadł dany pracownik. Każda z nich w pewien sposób premiuje, a nawet kwalifikuje na wyższe stanowisko.
Jeśli chodzi o umiejętności IT, to osoba sprawnie posługująca się językiem HTML miała podobne zarobki do tej, która pracowała na Linuxie. Ich przeciętne roczne pensje oscylowały wokół kwoty $43 596. Niemal $48 440 otrzymywali w ciągu roku pracownicy znający pakiet MS Office. Natomiast osoby, którym nie obca była Java i środowisko Microsoft Windows we wszystkich jego wydaniach, zarabiały już $49 651 rocznie. Jeszcze wyższe, bo rzędu $51 486, były wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za Microsoft Networking. Jednak stosunkowo najwyższe roczne pensje przypadały osobom, które bardzo dobrze opanowały systemy Oracle. Wynosiły one $52 679.

Wykres 3. Przeciętne* roczne wynagrodzenia pracowników w Holandii,
w zależności od posiadanych umiejętności z zakresu IT (w USD).

Źródło: 2000-2005www.PayScale.com
*podane wartości to mediany


Wynagrodzenia pracowników a branża w jakiej są zatrudnieni.


Stosunkowo najwyższe roczne zarobki - bo rzędu aż $72 660 - osiągały osoby zajmujące się doradztwem finansowym. Pensje oscylujące wokół poziomu $57 523 otrzymywali specjaliści zatrudnieni w branży IT, zajmujący się sprzętem i tworzeniem systemów komputerowych. Pracownicy z tej samej sfery, a odpowiedzialni za sieci systemów komputerowych zarabiali rocznie blisko $51 468. Natomiast osoby odpowiedzialne za oprogramowanie otrzymywały przeciętne wynagrodzenia w wysokości $50 000 za rok. Co ciekawe, w tym samym czasie płace pracowników z branży Human Resources wynosiły około $48 440. W telekomunikacji pensje oscylowały wokół poziomu $50 788 rocznie. W konsultingu roczne dochody to ok. $60 550.

Wykres 4. Przeciętne* roczne wynagrodzenia pracowników w Holandii
w zależności od branży w której są (w USD).

Źródło: 2000-2005www.PayScale.com
*podane wartości to mediany


Wynagrodzenia pracowników a wielkość firmy


Jak pokazują dane zgromadzone przez PayScale w latach 2000 - 2005, pensje pracowników zależne były także od wielkości firmy, w której pracowali. W tym zakresie wyróżniono 9 grup firm, w ramach których prowadzone były sondaże. Pierwsza grupa obejmowała firmy zatrudniające poniżej 10 osób. Roczne zarobki sięgały w nich pułapu $54 495. W przypadku podmiotów, w których liczba pracowników nie przekraczała 49 osób, wypłacane pensje wynosiły już $60 550 na rok. Podobnie rzecz się miała w grupie firm zatrudniających nie więcej niż 199 osób. W przedsiębiorstwach, w których pracowało od 200 do 599 pracowników przeciętna pensja wynosiła stosunkowo najmniej, bo tylko $53 136. Jednak już w grupie firm zatrudniających 600 - 1 999 osób, roczne zarobki wzrastały do poziomu $60 550. W firmach, w których pracowało od 2 000 do 4 999 osób, średnie roczne pensje wynosiły $66 605. W przedsiębiorstwach, w których liczba pracowników nie przekraczała 20 000, każda z osób zarabiała przeciętnie $63 426 w ciągu roku. W grupie firm zatrudniających od 20 000 do 49 999 osób, wypłacano roczne wynagrodzenia rzędu $61 199 od osoby. W ostatniej grupie przedsiębiorstw, których zatrudnienie przekraczało 50 000 osób, roczne pensje były stosunkowo największe i wynosiły $72 660.

Wykres 5. Przeciętne* roczne wynagrodzenia pracowników w Holandii,
a wielkość firmy (w USD).

Źródło: 2000-2005www.PayScale.com
*podane wartości to mediany


Przykłady wynagrodzeń w Amsterdamie w 2004 r.


Poruszając temat wynagrodzeń w Holandii, warto zobaczyć jak kształtują się średnie miesięczne pensje w stolicy kraju Amsterdamie.
Analizując dane dotyczące miesięcznych zarobków tamtejszych pracowników (wykres 7) można zauważyć, iż kelnerzy zarabiali tam około 7 975 zł. Nieco więcej, bo ponad 12 tys. zł zarabiali niewykwalifikowani robotnicy i taksówkarze. Niemal 13 tys. zł. na miesiąc otrzymywały za swoją pracę opiekunki do dzieci i nauczyciele języków. Blisko granicy 15 tys. zł. zarabiały gospodynie domowe i fryzjerzy. Wyższe płace, oscylujące wokół kwoty 18 tys. zł. otrzymywali dziennikarze, profesorowie wyższych uczelni, pielęgniarki, i przedstawiciele handlowi. Kolejny próg wynagrodzeń to już kwoty w granicach 24 - 30 tys. zł. miesięcznie, a otrzymywali je logistycy, dyrektorzy szkół, lekarze rodzinni, główni księgowi, architekci i administratorzy IT. Rekordowe dochody osiągały osoby na stanowiskach dyrektorów personalnych - ich średnie zarobki znacznie przekraczały 70 tys. zł w miesięcznie.

Wykres 6. Średnie miesięczne wynagrodzenia w Amsterdamie (w PLN)

Źródło: Grafton Recruitment, dane z dnia 21.10.2004.


Wynagrodzenia w Holandii na tle innych państw UE


Według zestawień prezentowanych przez GUS, pensje wypłacane pracownikom w Holandii były wyższe od unijnych w niemal każdym z badanych sektorów. W przedstawionym zestawieniu, największa przepaść dzieli tamtejsze wynagrodzenia z płacami w Polsce. I tak, kiedy w lutym 2004 r. pracownik branży produkcyjnej zarabiał a Holandii około 2 273 €, to statystyczny Polak zatrudniony w tej samej gałęzi otrzymywał już "tylko" 414 €. Niewiele natomiast różniły się zarobki Holendrów w stosunku do dobrze rozwiniętych krajów UE, w branżach zajmujących się dostarczaniem energii, wody i gazu, w bankowości, czy w budownictwie. Przeważnie oscylowały one wokól 2 000 € w miesięcznie.

Tabela 4. Wynagrodzenia w poszczególnych branżach,
w Holandii i innych państwach UE w lutym 2004 r.

Sektor gospodarczyPaństwa
HolandiaPolskaHiszpaniaAustriaPortugalia
Górnictwo-7311 7692 400750
Produkcja2 2734141 6242 036600
Woda/energia/gaz2 6165652 0972 570950
Budownictwo2 0364041 1371 928550
Handel i usługi1 7453791 1201 650650
Gastronomia1 5272709901 214450
Transport/łączność2 0304461 545 1 6501 150
Banki2 4006052 0972 3501 400
Administracja/wojsko2 4005241 1561 714520
Edukacja2 690360-1 428750
Opieka zdrowotna1 900315-1 550500
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat; GUS, luty 2004.

Jak pokazują badania Eurostatu, średni poziom wynagrodzeń w Holandii stale rośnie. Ustalono, iż w 2001 roku, statystyczny pracownik zatrudniony w przemyśle bądź w usługach, zarabiał ok. 33 900 €. A tymczasem średnia płaca w strefie Euro oscylowała wokół poziomu 23 081 €. W Polsce zarabiano "zaledwie" 7 509 €. Nieco bardziej optymistyczna informacja dotyczy roku 2002 - średnie zarobki w Holandii, rosnąc o blisko 1 500 € przekroczyły pułap 35 000 € rocznie. W tym samym okresie, za pracę w przemyśle i usługach, Polski pracownik otrzymywał 7 172 €.

Tabela 5. Średnie roczne wynagrodzenia brutto w przemyśle i usługach,
w Holandii i innych krajach UE (w EURO).

RokKraje
HolandiaStrefa euroPolskaWielka BrytaniaFrancjaNiemcy
200133 90023 0817 50939 23327 31938 204
200235 200-7 17240 553-39 440
Źródło:Eurostat, epp. eurostat.cec.eu.int, YEARBOOK 2004.


Czas pracy i koszty pracy


Przeciętny tydzień pracy w 2002 roku wynosił w Holandii niecałe 32 godziny (31,8). W tym samym czasie we Francji pracowano średnio 36,2 godzin tygodniowo, a w Niemczech 36,5 godziny. We Włoszech przedział ten wzrastał już do 37,4 godz. Natomiast w Wielkiej Brytanii na pracę poświęcano średnio 38,2 godz. Pod tym względem - co ciekawe - prym wiodą jednak Hiszpanie - ich czas pracy wynosił 38,8 godz. w ciągu tygodnia.

Tabela 6. Godzinowy wymiar pracy w Holandii i innych państwach w 2002 r.

PaństwoGodziny / tydzieńGodziny / rok
Holandia31,81 223
Wielka Brytania38,21 546
Hiszpania38,81 639
Niemcy36,51 480
Francja36,21 467
Włochy37,41 533
Źródło: CPB.

Co się tyczy kosztów pracy w Królestwie Niderlandów, wykazują one tendencję wzrostową. Jednak ich poziom nie jest tak wysoki jak w innych krajach Europy. Chociaż na początku 2004 roku koszty zatrudnienia pracownika w Holandii wskazywały ok. 2,8% wzrostu w stosunku do poziomu z analogicznego okresu w roku 2003, to już w grudniu 2004 wskaźnik ten spadł do poziomu 2%. Indeks wzrostu kosztów pracy dla 25 krajów członkowskich na początku 2004 wynosił aż 3,9%, natomiast w ostatnim kwartale spadł do poziomu 2,6%. W niemal wszystkich państwach wskaźnik ten były wyższe niż w Holandii.

Tabela 7. Zmiana kosztów pracy w stosunku do roku poprzedniego,
w Holandii i innych krajach UE w 2004 r.

Okres czasuKraje
HolandiaKraje UEWielka BrytaniaFrancjaNiemcyHiszpania
I-III 20042,83,96,73,01,94,8
IV-VI 20042,12,74,23,00,93,5
VII-IX 20042,32,43,42,70,63,1
X-XII 20042,02,64,02,61,7-
Źródło:Eurostat, epp. eurostat.cec.eu.int, YEARBOOK 2004.


Podsumowanie


Pomimo stosunkowo wysokich podatków, jakie odprowadzane są od wynagrodzeń, życie w Holandii zdecydowanie się opłaca. Przeciętny czas pracy wynosił około 32 godzin i w porównaniu do europejskich standardów nie był zbyt długi. Najwyższe zarobki osiągały osoby dobrze wykształcone, mające duże doświadczenie i szeroki zakres umiejętności. Dołączając do tego niezwykły urok Niderlandów, mentalność ich mieszkańców i stabilny system polityczny, chyba warto choć przez chwilę zastanowić się, czy nie podjąć pracy właśnie tam.
Bibliografia
  1. Real-time Salary Survey Information, www.payscale.com
  2. , Eurostat - Biuro Statystyczne Wspólnot Europejskich, www.EURpa.eu.int
  3. , Organisation for Economic Co-operation and Development, www.oecd.org
  4. , Główny Urząd Statystyczny w Holandii, www.cbs.nl
  5. , Ministerstwo Finansów Holandii, www.minfin.nl
  6. , International Labour Organisation, http://www.ilo.org
  7. Europejska Lista Płac 2004
Renata Kucharska-Kawalec

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl