Stefa premium

Czy Twój pracodawca informuje Cię o rynkowych stawkach wynagrodzeń?

Wielka Brytania – kierunki studiów, po których absolwenci są najlepiej wynagradzani

ekonomia 33 000

inżynieria 28 000

zarządzanie 27 000

*rocznie w GBP

Małopolskie Forum Dobrych Praktyk Płacowych

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Rzeczoznawca 5278 PLN
Rdzeniarz 2932 PLN
Nauczyciel stażysta 2460 PLN
Bukieciarz/florysta 2100 PLN
Blacharz budowlany 3126 PLN
Doradca inwestycyjny 6082 PLN
Operator 3074 PLN
Art Director 6927 PLN
Spawalnik 6097 PLN
Asystent muzealny 2292 PLN

wynagrodzenia - wrzesień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 473 PLN
- 0.4% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - wrzesień 2017 (r/r) 0%

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w służbie cywilnej

06.11.2012 Teresa Hantz
11 listopada w Polsce obchodzimy Dzień Służby Cywilnej. Z tej okazji postanowiliśmy się przyjrzeć wynagrodzeniom tej grupy zawodowej. W artykule zamieszczono informacje na temat struktury wynagrodzeń i świadczeń pracowników korpusu służby cywilnej. W dalszej części podano przeciętne miesięczne wynagrodzenia (z i bez uwzględniania dodatkowego wynagrodzenia rocznego – tzw. „trzynastek”) w podziale na grupy stanowisk i grupy urzędów. Dodatkowo zaprezentowano średnie pensje w ministerstwach, urzędach centralnych oraz urzędach wojewódzkich. W tekście zamieszczono 9 tabel.
11 listopada, począwszy od 2000 roku, obchodzimy Dzień Służby Cywilnej. Data ta ma nam przypominać o odzyskaniu niepodległości i początkach budowy struktur państwowości polskiej, jest jednak także okazją do wyróżnienia zasłużonych pracowników. Nikt nie wątpi, że bez sprawnych i dobrze zorganizowanych urzędników, żaden kraj nie mógłby istnieć. Ale z pewnością wielu interesuje, ile zarabiają.

Służba cywilna funkcjonuje w oparciu o Ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej i została powołana „w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa”. W korpusie służby cywilnej możemy wyróżnić pracowników służby cywilnej oraz urzędników służby cywilnej (mianowanych przez Szefa Służby Cywilnej). Pracownicy obu tych grup są członkami korpusu służby cywilnej, jednak struktura wynagrodzeń każdej z nich i przywileje kształtują się nieco inaczej.

Wysokość maksymalnej i minimalnej wartości wynagrodzenia zasadniczego
dla członków korpusu w służbie cywilnej w 2012 roku (w zaokrągleniu do pełnych PLN)*

grupa stanowisk

mnożnik

minimalne wynagrodzenie

maksymalne wynagrodzenie

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

2,2 - 8,0

4 122

14 991

Stanowiska średniego szczebla zarządzania
w służbie cywilnej

1,5 - 7,0

2 811

13 117

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej; Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,0 – 6,0

1 874

11 243

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

0,9 – 3,5

1 686

6 558

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

0,8 – 2,7

1 499

5 059

Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r.
* Dotyczy zatrudnionych w: urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich, jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, w których dysponentami są organy administracji rządowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Wysokość maksymalnej i minimalnej wartości wynagrodzenia zasadniczego
dla członków korpusu w służbie cywilnej w 2012 roku (w zaokrągleniu do pełnych PLN)*

grupa stanowisk

mnożnik

minimalne wynagrodzenie

maksymalne wynagrodzenie

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

2,0 – 6,5

3 748

12 180

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej; Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,0 – 4,2

1 874

7 870

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

0,9 – 3,0

1 686

5 622

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

0,7 – 2,7

1 312

5 059

Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r.
* Dotyczy zatrudnionych w: izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach celnych i urzędach celnych.Wysokość maksymalnej i minimalnej wartości wynagrodzenia zasadniczego
dla członków korpusu w służbie cywilnej w 2012 roku (w zaokrągleniu do pełnych PLN)*

grupa stanowisk

mnożnik

minimalne wynagrodzenie

maksymalne wynagrodzenie

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

2,0 – 5,0

3 748

9 369

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

1,5 – 4,3

2 811

8 058

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej; Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,0 – 4,0

1 874

7 495

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

0,8 – 3,0

1 499

5 622

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

0,7 – 2,5

1 312

4 685

Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r.
* Dotyczy zatrudnionych w: urzędach podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.Dodatki


Pierwszym rodzajem dodatku, przysługującym zarówno pracownikom jak i urzędnikom służby cywilnej jest dodatek za wieloletnią pracę („dodatek za wysługę lat”). Prawo do niego nabywa się po pięciu latach pracy i wynosi on 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem rośnie o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20% płacy podstawowej.

Kolejnym elementem dodatkowym wynagrodzenia, przysługującym każdemu członkowi korpusu służby cywilnej jest nagroda jubileuszowa. Wynosi ona odpowiednio:
- 75% wynagrodzenia podstawowego po 20 latach pracy,
- 100% wynagrodzenia podstawowego po 25 latach pracy,
- 150% wynagrodzenia podstawowego po 30 latach pracy,
- 200% wynagrodzenia podstawowego po 35 latach pracy,
- 300% wynagrodzenia podstawowego po 40 latach pracy,
- 400% wynagrodzenia podstawowego po 45 latach pracy.

Ponadto członkom korpusu służby cywilnej przysługują nagrody za szczególne osiągnięcia. Wypłacane one są ze specjalnie utworzonego funduszu nagród. Wysokość tych nagród nie jest jednak ustalana odgórnie. Fundusze pozostają do dyspozycji dyrektorów generalnych urzędów i w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia mogą być przez nich podwyższane.

Kolejnym dodatkiem jest dodatek zadaniowy. Podobnie jak w przypadku nagrody za szczególne osiągnięcia, jego wysokość nie jest określona. Przysługuje on pracownikom, którzy wykonują dodatkowe zadania, zlecone im przez pracodawcę. Wypłacany on jest ze środków przeznaczanych na wynagrodzenia.

Dodatkowo pracownikom służby cywilnej przysługują odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. Dla osób, których staż pracy nie przekracza 20 lat, wynosi ona trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy, którzy przepracowali co najmniej 20 lat otrzymują jednorazowe świadczenie w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Wymienione powyżej świadczenia i nagrody przysługują wszystkim członkom korpusu służby cywilnej. Są jednak takie, dostępne tylko urzędnikom służby cywilnej. Należy do nich dodatek z tytułu posiadanego stopnia służbowego. Jego wysokość, podobnie jak w przypadku wynagrodzenia zasadniczego, oblicza się w oparciu o kwoty bazowe publikowane w ustawie budżetowej. W 2012 roku wysokość dodatku wynosiła od 881 PLN do 3 841 PLN.

Wysokość dodatków z tytułu posiadanego stopnia służbowego dla urzędników służby cywilnej w 2012 roku (w zaokrągleniu do pełnych PLN)

stopień służbowy

mnożnik kwoty bazowej

wysokość dodatku

I

0,47

881

II

0,65

1 218

III

0,85

1 593

IV

1,05

1 968

V

1,25

2 342

VI

1,45

2 717

VII

1,65

3 092

VIII

1,85

3 467

IX

2,05

3 841

Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r.Ile zarabiali w 2011 roku?


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów od 2008 roku publikuje informacje na temat zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeń w służbie cywilnej. Przeciętne wynagrodzenie w 2011 roku wyniosło dla tej grupy 4 327 PLN, z uwzględnieniem tzw. „trzynastek” – 4 632 PLN miesięcznie. Poniżej przedstawiliśmy wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej z podziałem na grupy stanowisk, grupy urzędów, ministerstwa (w tym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich.

Jeśli chodzi o grupy stanowisk, bez wątpienia największe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach – 11 706 PLN miesięcznie bez uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Więcej zarabiali tylko pracownicy MSZ zatrudnieni w obrębie tej samej grupy stanowisk – 12 624 PLN, z uwzględnieniem „trzynastek” – 13 439. Pracownicy średniego szczebla zarządzania otrzymywali miesięcznie 9 011 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione na stanowiskach wspomagających – ich średnia miesięczna pensja to 2 941 PLN, z uwzględnieniem „trzynastek” – 3 141 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w 2011 roku
z podziałem na grupy stanowisk (brutto w PLN)

grupa stanowisk

przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez „trzynastek”

przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z "trzynastkami"

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

11 706

12 488

 w tym w MSZ

12 624

13 439

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

9 011

9 639

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

6 498

6 954

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

5 170

5 547

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

3 803

4 071

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

2 941

3 141

Służba zagraniczna, w tym:

7 023

7 529

Stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej

11 229

11 983

Personel dyplomatyczno-konsularny

7 267

7 812

Personel pomocniczy

5 758

6 152

OGÓŁEM KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

4 327

4 632

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady MinistrówW przypadku grup urzędów, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych (6 961 PLN miesięcznie brutto bez uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz ci pracujący w ministerstwach (6 363 PLN). Najniższe przeciętne płace odnotowano w powiatowej administracji zespolonej – 2 676 PLN brutto miesięcznie, wliczając „trzynastki” – 2 881 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w 2011 roku
z podziałem na grupy urzędów (brutto w PLN)*

grupa urzędów

przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez „trzynastek”

przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z „trzynastkami”

Ministerstwa

6 363

6 803

Urzędy centralne

5 345

5 710

Urzędy wojewódzkie

3 911

4 181

Wojewódzka administracja zespolona

3 369

3 621

Powiatowa administracja zespolona

2 676

2 881

Izby skarbowe

4 764

5 097

Urzędy skarbowe

4206
(3974)

4496
(4262)

Urzędy kontroli skarbowej

5 852

6 256

Pozostała administracja niezespolona i inne

3 583

3 850

Placówki zagraniczne

6 961

7491

OGÓŁEM KSC bez administracji skarbowej

4 262

4 567

Ogółem KSC w administracji skarbowej

4 427
(4 238)

4 733
(4 542)

OGÓŁEM KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

4 327
(4 253)

4 632
(4 558)

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
*Wartości w nawiasach to wynagrodzenia bez uwzględnienia prowizjiA w którym ministerstwie zarabia się najwięcej? Najwyższe przeciętne wynagrodzenia odnotowano w 2011 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – 7 423 PLN brutto (7 919 PLN po uwzględnieniu „trzynastek”). Na drugim miejscu znalazło się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (7 142 PLN), trzecim – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (7 029 PLN). Niewiele mniej wyniosła średnia dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 7 020 PLN, z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7 502 PLN brutto miesięcznie. Najniższe pensje odnotowano w Ministerstwie Skarbu Państwa – 4 886 PLN.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ministerstwach
i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2011 roku (brutto w PLN)

Urząd

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez „trzynastek”

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z „trzynastkami”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

7 423

7 919

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 142

7 607

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 029

7 538

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

7 020

7 502

Ministerstwo Finansów

6 953

7 451

Ministerstwo Edukacji Narodowej

6 576

7 077

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

6 560

7 046

Ministerstwo Sportu i Turystyki

6 516

6 928

Ministerstwo Środowiska

6 032

6 476

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

6 079

6 462

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6 015

6 456

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych*

6 022

6 428

Ministerstwo Gospodarki

5 994

6 149

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji*

5 982

6 384

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej*

5 884

6 276

Ministerstwo Obrony Narodowej

5 730

6 064

Ministerstwo Sprawiedliwości

5 295

5 709

Ministerstwo Zdrowia

5 130

5 511

Ministerstwo Skarbu Państwa

4 886

5 235

OGÓŁEM MINISTERSTWA

6 363

6 803

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
*18 listopada zlikwidowane zostały Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołane zaś zostały Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W związku z tym dla każdego z nich zostały przedstawione wynagrodzenia osób zatrudnionych w innych częściach budżetowych.
Więcej na ten temat na stronie http://dsc.kprm.gov.pl.Co się tyczy urzędów centralnych, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie odnotowano w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego – 6 468 PLN brutto (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 6 910 PLN). Wysokie średnie płace wypłacano także w Wyższym Urzędzie Górniczym (6 398 PLN) oraz Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (6 161 PLN). Najniższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w 2011 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej – 3 518 PLN.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach centralnych
w 2011 roku (brutto w PLN)

urząd

przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez „trzynastek”

przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z „trzynastkami”

Urząd Lotnictwa Cywilnego

6 468

6 910

Wyższy Urząd Górniczy

6 398

6 858

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

6 146

6 569

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

6 161

6 555

Urząd Regulacji Energetyki

6 063

6 536

Urząd Zamówień Publicznych

6 041

6 408

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

5 789

6 196

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

5 749

6 169

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

5 625

5 960

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

5 561

5 944

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

5 467

5 862

Główny Inspektorat Sanitarny

5 402

5 712

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

5 282

5 644

Urząd Transportu Kolejowego

5 253

5 567

Urząd Komunikacji Elektronicznej

5 189

5 533

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

5 116

5 467

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

5 023

5 369

Główny Urząd Miar

4 929

5 258

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

5 045

5 240

Państwowa Agencja Atomistyki

4 885

5 221

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

4 752

5 120

Główny Inspektorat Weterynarii

4 742

5 071

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

4 601

4 899

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

4 659

4 792

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

4 492

4 788

Biuro do spraw Substancji Chemicznych

4 458

4 737

Główny Urząd Statystyczny

4 366

4 669

Urząd do Spraw Cudzoziemców

4 351

4 659

Komenda Główna Policji

4 195

4 520

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

4 156

4 435

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

3 697

3 958

Komenda Główna Straży Granicznej

3 518

3 786

OGÓŁEM URZĘDY CENTRALNE

5 345

5 710

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady MinistrówWynagrodzenia w urzędach wojewódzkich były znacznie nisze niż w centralnych – średnia pensja brutto wynosiła w nich 3 911 PLN. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w urzędach wojewódzkich (bez „trzynastek) wahało się od 3 341 PLN (Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu) do 4 292 PLN (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach wojewódzkich
w 2011 roku (brutto w PLN)

urząd

przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez „trzynastek”

przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z „trzynastkami”

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

4 292

4 595

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

4 238

4 515

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

4 068

4 353

Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

4 050

4 333

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

4 031

4 318

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

3 983

4 265

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

4 001

4 245

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

3 927

4 146

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

3 862

4 123

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

3 807

4 065

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

3 771

4 039

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

3 684

3 942

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

3 636

3 907

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

3 601

3 842

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

3 396

3 636

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

3 341

3 575

OGÓŁEM URZĘDY WOJEWÓDZKIE

3 911

4 181

Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady MinistrówSprawdź ile zarabiają inni w Twoim mieście, na takim samym stanowisku - odbierz indywidualny raport!


Bibliografia
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
4. Serwis służby cywilnej, http://dsc.kprm.gov.pl/
Teresa Hantz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl