Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Software tester 8180 PLN
PR manager 10310 PLN
Psycholog kliniczny 5150 PLN
Kierownik apteki 9470 PLN
Kierownik lakierni 7070 PLN
Projektant odzieży 7190 PLN
Wagowy 5170 PLN
IT project manager 14400 PLN
Woźny 4160 PLN
Analityk pracy 7950 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania

19.05.2014 Barbara Kotowicz
Artykuł dotyczy wynagrodzeń specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania. W skład tej grupy wchodzą specjaliści ds.: finansowych; administracji i zarządzania; sprzedaży, marketingu i public relations oraz rynku nieruchomości. Dane do artykułu pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego stworzonego na podstawie badania struktury wynagrodzeń za październik 2012 roku. Przeciętne wynagrodzenie brutto specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wyniosło 5 200,86 PLN. Kwota ta była wyższa od przeciętnego wynagrodzenia wszystkich specjalistów łącznie o 429,84 PLN. W artykule zaprezentowano dane o wynagrodzeniach specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wśród mężczyzn i kobiet, w sektorze publicznym i prywatnym. Przedstawiono też wynagrodzenia osób w różnym wieku i o różnym stażu pracy, pracujących w różnych branżach oraz w firmach o różnej wielkości. Artykuł zawiera: 2 tabele i 9 wykresów.


Liczba specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania


Według Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku 2012 zatrudnionych było 572,9 tys. specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania. W reprezentatywnym badaniu wzięło udział ok. 9% spośród łącznej liczby zatrudnionych w Polsce. Wśród grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wyróżniono specjalistów: ds. finansowych, ds. administracji i zarządzania, ds. sprzedaży, marketingu i public relations oraz ds. rynku nieruchomości. Najliczniejszą grupę stanowili specjaliści ds. administracji i zarządzania (235,8 tys.). Liczebność specjalistów ds. finansowych i ds. sprzedaży, marketingu i public relations była podobna i wyniosła odpowiednio 167,5 tys. i 163,9 tys. osób. Specjalistów ds. rynku nieruchomości było najmniej – 5,7 tys. W każdej grupie specjalistów dominowały kobiety. Stanowiły one 66,2% całej grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania. Przewagę liczebności zanotowano również wśród specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania zatrudnionych w sektorze prywatnym (70,7%, wobec 29,3% w sektorze publicznym).

Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania stanowili 27% ogółu specjalistów. Pośród 73% pozostałych znaleźli się specjaliści: nauk fizycznych, matematycznych i technicznych; do spraw zdrowia; nauczania i wychowania; do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury.

Odsetek specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania
pośród ogółu specjalistów w październiku 2012

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenia specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania – dane ogólne


Przeciętne wynagrodzenie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w październiku 2012 wyniosło według badania GUS 5 200,86 PLN. To o 429,84 PLN więcej od średniego wynagrodzenia wszystkich specjalistów łącznie i o 1 305,14 PLN więcej od średniego wynagrodzenia ogółem. W grupie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania najwięcej zarabiali specjaliści ds. finansowych (5 869,01 PLN). Pensje pozostałych grup również przekroczyły średnie zarobki ogółu specjalistów. Specjaliści ds. sprzedaży, marketingu i public relations zarabiali przeciętnie 5 115,04 PLN. Wynagrodzenia specjalistów ds. rynku nieruchomości oraz ds. administracji i zarządzania nie przekroczyły 5 000 PLN. Wyniosły odpowiednio 4 889,94 PLN i 4 793,59 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto poszczególnych podgrup
specjalistów z grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania na tle wynagrodzeń
całej grupy, ogółu zatrudnionych i ogółu specjalistów w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Na wykresie 3. możemy zaobserwować, jaki był udział wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu całkowitym [PRZYPIS]O składnikach wynagrodzenia całkowitego przeczytasz w artykule: http://www.wynagrodzenia.pl/slownik_1.php/wpis.376[/PRZYPIS]. Warto podkreślić, że grupa zarabiająca łącznie najwięcej (specjaliści ds. finansowych) miała najniższą pensję zasadniczą, a najwyższe dodatki. Pensja zasadnicza stanowiła 63,3% ich wynagrodzenia całkowitego. Największy udział pensji zasadniczej w wynagrodzeniu całkowitym dotyczył specjalistów ds. rynku nieruchomości (82,5%).

Udział wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu całkowitym
dla poszczególnych podgrup specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania
w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenia specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wśród kobiet i mężczyzn oraz w sektorze prywatnym i publicznym


Kobiety zatrudnione na stanowiskach specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania zarobiły w październiku 2012 roku przeciętnie 4 753,57 PLN. Mężczyźni natomiast o prawie 28% więcej – 6 077,61 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto
specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania
z podziałem na płeć w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wystąpiła również różnica w wynagrodzeniach specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym. Ci pracujący w sektorze publicznym zarobili przeciętnie 4 833,51 PLN. Pensje zatrudnionych w sektorze prywatnym były o prawie 11% wyższe (5 353,15 PLN).

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów ds. ekonomicznych
i zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w różnym wieku i z różnym stażem pracy


Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania w wieku poniżej 25 lat zarabiali przeciętnie 3 104,07 PLN. Później następowała tendencja zwiększania zarobków wraz z wiekiem, aż do 44 roku życia. Osoby z przedziału 35-44 lat zarabiały 5 929,15 PLN. Następnie wynagrodzenia wraz ze wzrostem wieku malały aż do przedziału 55-59 lat, w którym wynagrodzenie wyniosło 5 041,95 PLN. U osób powyżej 59 roku życia znów nastąpił wzrost wynagrodzeń do tego stopnia, że najwięcej zarabiali specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania w wieku 65+ (6 623,45 PLN).

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
ds. ekonomicznych i zarządzania w różnych kategoriach wiekowych
w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Na wykresie 6. możemy zaobserwować, która z grup przyczyniła się w największym stopniu do wysokiej średniej wynagrodzeń u osób powyżej 65 roku życia. Pierwsze miejsce zapewniła im grupa specjalistów ds. administracji i zarządzania, w której przeciętne wynagrodzenie w kategorii „65 lat i więcej” wyniosło 7 342,55 PLN. Najniższe zarobki w tym przedziale wiekowym zanotowano u specjalistów ds. rynku nieruchomości – 3 450 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto poszczególnych podgrup
specjalistów z grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w wieku 65+
w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Najmniej zarabiali specjaliści z najmniejszym doświadczeniem. Pracownicy, którzy przepracowali na stanowiskach specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania mniej niż 2 lata, zarobili przeciętnie 3 776,65 PLN. Wraz ze wzrostem stażu pracy wynagrodzenia stopniowo szły w górę. Najwyższe wynagrodzenia – bliskie kwocie 5 900 PLN – zanotowano u osób ze stażem pracy 10-19,9 lat. U pracowników z ponad dwudziestoletnim stażem pracy nastąpił spadek wysokości wynagrodzeń do 5 180,1 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
ds. ekonomicznych i zarządzania z różnym stażem pracy
w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w przedsiębiorstwach o różnej wielkości


W najmniejszych przedsiębiorstwach, liczących do 19 osób, przeciętne wynagrodzenie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wyniosło 3 901,16 PLN. Należy jednak pamiętać, że badanie GUS uwzględnia jedynie przedsiębiorstwa, w których jest zatrudnionych powyżej 9 pracowników. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych do 500 wynagrodzenie stopniowo rosło. Zarówno w firmach zatrudniających pomiędzy 500 a 999 pracowników, jak i tych z przedziału 1 000-1 999 przeciętne wynagrodzenie wynosiło ok. 5 400 PLN. Największy skok na wykresie 7. widoczny jest pomiędzy przedsiębiorstwami, w których pracowało 1 000-1 999, a tymi zatrudniającymi 2 000-4 999 osób. Wynagrodzenie skacze w tym miejscu z 5 434,89 PLN do 6 983 PLN, czyli aż o ponad 28% w górę. W największych firmach, zatrudniających co najmniej 5 000 osób, wynagrodzenie wyniosło przeciętnie 6 193,07 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
z grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania
w przedsiębiorstwach o różnej wielkości w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenia najlepiej i najsłabiej opłacanych specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania


Połowa specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania zarobiła w październiku 2012 między 2 957,97 PLN a 6 745,69 PLN. Rozpatrując 20% najlepiej zarabiających specjalistów w każdej grupie, najwyższa wartość dotyczyła specjalistów ds. finansowych, gdzie przekroczyła ona 7 692,87 PLN. W przypadku analizy jednej piątej najsłabiej opłacanych, najniższe zarobki mieli specjaliści ds. sprzedaży, marketingu i public relations, gdzie wynagrodzenie nie przekraczało 2 619,96 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto
specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania oraz ich wynagrodzenia
w grupie najlepiej i najsłabiej zarabiających w październiku 2012 (w PLN)

 

20% zarabia poniżej

mediana

20% zarabia powyżej

specjaliści ds. ekonomicznych

i zarządzania

2 957,97

4 313,23

6 745,69

 

ds. finansowych

3 266,16

4 707,41

7 692,87

 

ds. administracji

i zarządzania

2 970,83

4 170,93

6 144,85

 

ds. sprzedaży, marketingu

i public relations

2 619,96

4 174,34

6 815,96

 

ds. rynku nieruchomości

2 856,39

4 227,41

6 311,11

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenia specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w wybranych branżach


W tabeli 2. przedstawiono przeciętne wynagrodzenia specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w wybranych branżach. Najwyższe zarobki wśród wymienionych branż zanotowano w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (6 216,99 PLN), przy czym kobiety zarobiły przeciętnie 5 686,95 PLN, a mężczyźni 7 465,44 PLN. Przeciętne zarobki poniżej 4 000 PLN odnotowano wśród specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w sekcji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W budownictwie mężczyźni – specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania zarobili o ponad 40% więcej od kobiet. Najmniejsza różnica dotyczyła branży transportowej i gospodarki magazynowej, gdzie zarobki mężczyzn w tej kategorii były o około 14% wyższe od zarobków kobiet.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
ds. ekonomicznych i zarządzania w wybranych branżach
z podziałem na płeć w październiku 2012 (w PLN)

 

ogółem

kobiety

mężczyźni

budownictwo

4 506,52

3 957,64

5 554,8

transport i gospodarka
magazynowa

4 585,08

4 342,07

4 960,48

działalność finansowa

i ubezpieczeniowa

6 216,99

5 686,95

7 465,44

działalność związana

z obsługą rynku nieruchomości

4 542,83

4 332,11

5 016,97

administracja publiczna

i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne

4 645,95

4 350,8

5 423,58

opieka zdrowotna

i pomoc społeczna

3 910,26

3 796,35

4 421,46

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”

Barbara Kotowicz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".