Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

10 najbogatszych kobiet świata w 2016 roku

Liliane Bettencourt 39,5

Alice Walton 33,8

Jacqueline Mars 27

wartość majątku (mld USD)

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Majster budowy 4376 PLN
Agent celny 4127 PLN
Aktor 3818 PLN
Ordynator 7500 PLN
Sekretarka medyczna 2240 PLN
Asesor 4200 PLN
Ładowacz (ręczny) 2604 PLN
Programista Delphi 5430 PLN
Betoniarz - zbrojarz 2860 PLN
Woźny/woźna 1987 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - marzec 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 577 PLN
6.3% (m/m)    5.2% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 102.5%

inflacja - marzec 2017 (r/r) 2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Zasada równego wynagradzania w europejskim prawie pracy

Zasadę równego wynagradzania pracowników bez względu na płeć reguluje art. 119 Traktatu Rzymskiego (art. 119 TR / art. 141 Traktatu Amsterdamskiego). Przepis ten nakłada na każde państwo członkowskie UE obowiązek stosowania zasady jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości. Artykuł jest komentarzem do tego oraz innych unijnych przepisów związanych z problematyką równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Ewelina Miela

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Artykuł zawiera definicję oraz sposób obliczania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wymieniono w nim także świadczenia, których nie uwzględnia się przy obliczaniu tego ekwiwalentu. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Natasza Piastowicz

Ochrona wynagrodzenia

Przepisy Kodeksu Pracy dopuszczają wypłacanie części wynagrodzenia za pracę w formie innej niż pieniężna. Artykuł omawia uwarunkowania wypłat wynagrodzeń w naturze oraz zasady gotówkowej wypłaty wynagrodzenia pieniężnego. Pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia we właściwej formie, nie tylko podlega karze, ale także musi wypłacać pracownikowi odsetki za czas zwłoki. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Ewelina Miela

Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski to cywilno-prawna umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule wyjaśnione zostały podstawy prawne takiego kontraktu, zakres obowiązków z niego wynikający oraz cechy wyróżniające kontrakt menedżerski na tle innych umów. W artykule wymieniono również korzyści menedżera oraz przedsiębiorstwa wynikające z zawarcia tego typu umowy. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Natasza Piastowicz

Odprawy członków zarządu

Odprawa to jednorazowe, obligatoryjne świadczenie wypłacane w związku z zakończeniem pracy w danej firmie. Artykuł porusza kwestię odpraw dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, opisując sytuacje, w których takie odprawy przysługują, oraz możliwości regulowania ich wysokości. Na podstawie kilku przykładów, w artykule porównano teorię odpraw z praktyką stosowaną w niektórych spółkach skarbu państwa. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Anna Postół

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność jest wskaźnikiem charakteryzującym istniejący w firmie system wynagrodzeń. Artykuł przedstawia m.in. czynniki i mierniki efektywności. Omówiony został także sposób obliczania efektywności. W opracowaniu mowa jest również o wpływie poszczególnych składników wynagrodzenia (płaca zasadnicza, premie i nagrody, pozostałe składniki, tzw. wynagrodzenia kafeteryjne) na efektywność pracy. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Błażej Krężołek

Wynagrodzenia pakietowe

Wynagrodzenie pakietowe jest takim instrumentem polityki personalnej, który zdaje się umożliwiać wpływ na kierowanie poziomem efektywności pracowników. Wynika to z tego, iż większą część wynagrodzenia uzależnia się od wyników pracy. Artykuł omawia zalety wynagrodzeń pakietowych, ich składniki oraz cele stosowania takiej formy wynagradzania. Zawarto w nim także klasyfikację pakietów wynagrodzeń. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Anna Postół

Wynagrodzenia pakietowe menedżerów

Wynagrodzenie pakietowe jest to forma wynagrodzenia w większości przypadków stosowana w odniesieniu do kadry kierowniczej. Najbardziej zaś rozbudowane systemy są skierowane do najwyższego szczebla zarządzania. W artykule poruszona zostaje problematyka projektowania pakietów dla menedżerów, ich zróżnicowania, odmienności wynagrodzeń menedżerów oraz składników pakietów wynagrodzeń kadry menedżerskiej. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Anna Postół

Godziwe wynagrodzenie w oczach Polaków (2002)

W kwietniu 2002 roku na stronach wortalu przeprowadziliśmy ankietę na temat wysokości wynagrodzenia godziwego. Jak wynika z ankiety, ponad 60% respondentów uważa, że powinno ono wynosić co najmniej 1600 zł. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania oraz omówieniem polskich i europejskich zapisów prawnych dotyczących wynagrodzenia godziwego. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Błażej Krężołek

Teoria dwuczynnikowa Herzberga

Treści przedstawione w artykule w przystępny sposób naświetlają problematykę jednej z teorii motywacji. Teoria dwuczynnikowa Herzberga nacisk kładzie na treść motywacji, czyli to, w jaki sposób skłaniają pracownika do działania jego własne potrzeby. W odniesieniu do hierarchii potrzeb A. Maslowa, artykuł zajmuje się wyjaśnianiem przyczyn, z jakich wynika zadowolenie, bądź niezadowolenie z pracy, definiując czym są motywatory jako czynniki wzrostu i do jakich potrzeb się odwołują. czytaj więcej Data publikacji: 15.03.2002 Autor: Małgorzata Maciejewska